فایل|حروف اضافه رابط بین زمان و مکان|

حروف اضافه رابط بین زمان و مکان ,بررسی حروف اضافه رابط بین زمان و مکانحروف اضافه رابط بین زمان و مکان|40087838|wkh30013260|
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان حروف اضافه رابط بین زمان و مکانقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

حروف اضافه زمانی Prepositions of Time : در این حالت حروف اضافه متداول را با موارد صحیح بررسی می کنیم :

AT

1- برای لحظه معین و قسمتهای مختلف روز و شب :

سپیده دوم

at 6 o’clock at sunset

at noon at dawn

at night at sunrise

at midnight

2- برای جشنها و کارهایی که در زمان معین در سال ، ماه، هفته، و لحظه برگزار می شود :

At Christmas at Easter

at the new year at the week- end

at dinner time at bed time

3- با پاره ای از ترکیبات که مربوط به زمان است :

فلعاً

بالاخره

حداقل

در پایان

در موقع استراحت

در صلح

گاهگاهی

در موقع مطالعه

زودتر از

at present

at last

at least

at the end

at rest

at peace

at times

at one’s studies

at the latest

در این لحظه

حداکثر

در وهله اول

در آغاز – در ابتدا

در جنگ

فوراً

در موقع تفریح

در یک لحظه، ضمناً

زمانی

هر دفعه

at the moment

at most

at first

at the beginning

at war

at once

at leisure

at the same time

at one time

at a time

IN

1- با قسمتهای مختلف روز و قبل از کلماتی که دوره ای از زمان را معین می کند:

در ساعت شام

در صبح

در عصر

در بعد از ظهر

در ماه می

in the dinner-bour

in the morning

in the evening

in the afternoon

in May (April)

در تابستان

در سال 1980

در روز

در تعطیلات تابستان

in the summer (winter)

in the year 1980

in the day time

in the summer holidays

2- با پاره ای از ترکیبات زمانی :

در شب

سرانجام

بزودی

در اواسط

در زمان معین

در آینده

در مراحل اولیه

in the night

in the end

in no time

in the middle of

in due course

in the future time

in the earliest times

قبل از موعد مقرر

در اوایل

به سرعت

در یک دوره از زمان

در زمان معین

در گذشته

در زمانهای اخیر

in time

in the beginning

in double-quick time

in a period of

in due time

in the past time

in recent times

3- برای بیان طول کامل زمانی که برای انجام کاری لازم و ضروری است:

در عرض دو ساعت

در یک دوره پنج ساله

in 2 hours

in 5 years’period

در مدت دو هفته

در عرض چند دقیقه

in 2 weeks’ time

in a few minutes


مطالب دیگر:
🔥تعارض زناشویی و بررسی روشهای ایجاد ارتباط سازنده و موثر🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد مالی بانک 28 صفحه🔥تجزیه و تحلیل رویکرد مالی بانک ها🔥آزمايش تعیین وزن مخصوص آسفالت، مقاومت فشاری و تغییر شکل نسبی (آزمایش ساخت نمونه های آسفالتی) در 25 اسلاید ‬‎🔥دانلود پاورپوینت بنای عالی قاپو اصفهان🔥دانلود پاورپوینت نمای ساختمان 🔥پاورپوینت انباره داده (Data Warehouse)🔥دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیک سیار🔥دانلود پاورپوینت کانی شناسی توصیفی🔥پایان نامه در مورد رویکرد تفکر انتقادی🔥پایان نامه تبیین رویکرد تفکر انتقادی🔥ماهیت و مبانی رویکرد تفکر انتقادی و تفاوت آن با سایر رویکردهای تفکر🔥پایان نامه آموزش و سنجش رویکرد تفکر انتقادی🔥رویکردها و مولفه های تفکر انتقادی و ضرورت توجه به آن🔥بررسی و تشریح انواع رویکرد تفکر انتقادی🔥بررسی پرورش تفکر انتقادی و رویکردهای آن🔥بررسی دیدگاه ها و نظریه های تفکر انتقادی🔥لیپمن و کاربرد تفکر انتقادی در آموزش فلسفه به کودکان🔥مبانی فلسفی برنامه فلسفه برای کودکان در تفکر انتقادی🔥پایان نامه مولفه های تفکر انتقادی لیپمن🔥رویکرد و مهارت تفکر انتقادی و بررسی آن در آموزش و پرورش🔥ماهیت تفکر انتقادی و مولفه های کلاس درس مبتنی بر آن🔥پایان نامه آموزش تفکر انتقادی به کودکان و دانش آموزان🔥پاورپوینت نظریه های اخلاق پزشکی🔥جزوه زیست مولکولی پیشرفته